Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

www.eldeporte.sk

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi kupujúcim (ďalej ako „Kupujúci“) a predávajúcim [spoločnosťou/živnosť] (ďalej ako „Predávajúci“), ktoré vznikajú pri predaji tovaru prostredníctvom internetovej domény www.eldeporte.sk a rovnako aj vzťahy medzi Kupujúcim a Poskytovateľom.

 

 1. Úvodné ustanovenia

 

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

 

Na právne vzťahy vznikajúce medzi Kupujúcim neupravenými týmito VOP sa vzťahuje zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákon 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“) a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“).

 

 1. Vymedzenie niektorých pojmov

 

 • Predávajúcim – je El Deporte s.r.o., Haburská 49/C, 821 01 Bratislava, Slovensko

 

 • Kupujúcim– sa rozumie v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo podnikateľskej činnosti.

 

 • Podnikateľom – sa rozumie v zmysle § 2 ods. 2 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka:

 

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

 

 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 

 • Poskytovateľ – sa rozumie osoba v zmysle článku 13 týchto VOP, ako osoba odlišná od Predávajúceho, ktorého služby Predávajúci Kupujúcemu sprostredkuje.

 

 

 1. Objednávanie

 

Podmienkou zakúpenia tovaru alebo služby prostredníctvom internetovej stránky www.eldeporte.sk je registrácia Kupujúceho na tejto internetovej doméne. Kupujúci je povinný vyplniť všetky požadované údaje, vrátane prístupového hesla, ktoré bude slúžiť Kupujúcemu na opakovaný prístup. Kupujúci sa zaväzuje uvádzať len pravdivé a úplné údaje a nič nezamlčovať.

Prístupové heslo je neprenosné a Kupujúci je povinný chrániť ho pred zneužívaním tretími osobami. Kupujúci je oprávnený systémom vygenerované prístupové heslo kedykoľvek zmeniť alebo svoju registráciu zrušiť.

Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na stránke www.eldeporte.sk.

 

 1. Uzavretie kúpnej zmluvy

 

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim a prijatím objednávky Predávajúcim. Toto prijatie Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

 

Uzavretá zmluva je Predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

 

Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.eldeporte.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia Kupujúcim.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré má predplatené Kupujúci.

 

 1. Cena

 

Všetky ceny v internetovom obchode sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. V cene nie je zahrnuté poštovné. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu internetového obchodu. Konečná cena pre Kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

 

 1. Platobné podmienky

 

Kupujúci môže využiť nasledovné formy úhrady kúpnej ceny za tovar:

 • platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste
 • platba vopred bankovým prevodom
 • platba prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste (platobnou kartou)
 • na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od Kupujúceho prepravca).

 

[alterantíva: Platbu za tovar alebo službu môže Kupujúci realizovať buď platobnou kartou alebo bankovým prevodom, podľa vlastného výberu. Ak sa platba realizuje platobnou kartou, finančné prostriedky budú predautorizované bankou a zadržané na tzv. „medzistupni platobnej transakcie“ až do momentu, kedy sa daná ponuka tovaru alebo služby aktivuje. Až týmto okamihom sa prevedú finančné prostriedky z účtu Kupujúceho na účet prevádzkovateľa. V prípade, že sa z akýchkoľvek dôvodov daná ponuka neaktivuje, finančné prostriedky zostanú na účte Kupujúceho.

Po dokončení finančnej transakcie bude Kupujúcemu na ním určenú e-mailovú adresu alebo SMS – správou doručené potvrdenie o úspešnom zakúpení si tovaru alebo služby a v prípade sprostredkovanej služby alebo tovaru súčasne obdrží od Predávajúceho elektronickou poštou kupón s osobitným identifikátorom, ktorý slúži na prevzatie alebo objednanie zakúpeného tovaru alebo služby u Poskytovateľa. Kupón je prenosný a môže ho využiť aj tretia osoba.

Účtovný doklad o zakúpení tovaru alebo služby vystaví Kupujúcemu Predávajúci priamo pri uplatnení si kupónu.]

 

 

 1. Dodacie podmienky

 

Kupujúci môže využiť nasledovné možnosti odberu objednaného tovaru:

 • Osobný odber v sídle Predávajúceho – El Deporte s.r.o., Haburská 49/C, 82101 Bratislava, Slovenská republika
 • Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou [•] (ďalej ako „Prepravná služba“). Cena ako aj podmienky prepravy sa riadia podľa aktuálneho cenníka a prepravných podmienok dopravcu v deň objednávky.

Kupujúci je povinný, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

 

Tovar dodávaný prostredníctvom Prepravnej služby je vždy Predávajúcim zabalený do ochranných obalov tak, aby sa predišlo poškodeniu tovaru. Popisky a potlač na ochranných obaloch nemusí korešpondovať s dodávaným tovarom. Dodávaný tovar je vždy identifikovaný štítkom na ochrannom obale, ktorý informuje kupujúceho o obsahu zásielky.

Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú Kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

 

V prípade, ak Kupujúci Predávajúceho neinformuje o zmene termínu dodania aspoň jeden pracovný deň pred expedíciou tovaru, zodpovedá za škody Predávajúceho spojené s prípadným nedodaním, či neprevzatím tovaru v stanovenom termíne.

V prípade odmietnutia prevzatia tovaru zaslaného prostredníctvom Prepravnej služby na základe platnej objednávky potvrdenej Predávajúcim z iných než dojednaných alebo zákonných dôvodov, je Predávajúci oprávnený od Kupujúceho požadovať náhradu škody, ktorá bude týmto odmietnutím Predávajúcemu spôsobená.

 

V prípade, ak si Kupujúci nevyzdvihne tovar do siedmich dní, má Predávajúci právo odstúpiť od Zmluvy.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy

 

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia.

 

Odstúpením Kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

 

Predávajúci je povinný

 1. prevziať tovar späť,
 2. vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý Kupujúci uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

Ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 

 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť,

 

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,

 

 • predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré Kupujúci rozbalil,

 

 • predaj novín, časopisov a periodickej tlače.

 

 

 

 1. Reklamačné konanie

 

Reklamačné konanie sa spravuje platným Reklamačným poriadkom Predávajúceho zverejneného na stránke Predávajúceho.

 

 • Prechod nebezpečenstva

 

Nebezpečenstvo poškodenia, zničenie či strata tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru, a to buď v predajni alebo od prepravcu. Týmto nie je dotknuté právo Kupujúceho uplatňovať rozpor s kúpnou zmluvou viď. reklamačný poriadok.

 

 • Výhrada vlastníctva

 

Dodávaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny vo vlastníctve Predávajúceho.

 

 • Záručné podmienky

 

Záručné podmienky sa riadia reklamačným poriadkom Predávajúceho. Ustanovenie bodu 7. VOP týmto nie je dotknuté.

 

 

 • Ochrana osobných údajov

 

Predávajúci sa zaväzuje, že všetky osobné údaje Kupujúceho, ktoré získal pri jeho registrácii a objednávke bude spracovávať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z.., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“) a využije tieto osobné údaje len pre svoju vnútornú potrebu v súvislosti s plnením svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o kúpe tovaru a vyhodnotením prevádzky, funkcie a hospodárskych výsledkov webových stránok www.eldeporte.sk okrem prípadu, keď mu poskytnutie osobných údajov Kupujúceho ukladá zákon alebo rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy.

 

Predávajúci vyhlasuje, že spracovanie osobných údajov Kupujúceho vykonávajú len presne určení pracovníci Predávajúceho.

 

Kupujúci týmto vyhlasuje, že vyplnením a potvrdením registračného a objednávkového formulára súhlasí, v zmysle § 9 zákona o ochrane osobných údajov., so spracovaním všetkých svojich osobných údajov poskytnutých Predávajúcemu.

Práva Kupujúceho vo vzťahu k ochrane ním poskytnutých osobných údajov sa riadia zákonom o ochrane osobných údajov.

 

Kupujúci sa zaväzuje vyhovieť prípadným požiadavkám Predávajúceho na získanie ďalších údajov zo strany Kupujúceho za účelom overenia správnosti, úplnosti a pravdivosti údajov uvedených Kupujúcim.

 

Predávajúci uzatvorenou zmluvou o kúpe tovaru archivuje, pričom je prístupná len presne určeným pracovníkom Predávajúceho.

 

 • Osobitné podmienky pre sprostredkovaný tovar alebo služby

 

Predávajúci je súčasne sprostredkovateľom medzi Poskytovateľom tovaru alebo služby ako predávajúcim a Kupujúcim ako kupujúcim, ktorí v súlade s týmito VOP vstupujú do kúpno-predajného vzťahu, predmetom ktorého je záväzok Poskytovateľa vybraný tovar alebo službu predať a riadne a včas Kupujúcemu aj vybraný tovar alebo službu poskytnúť a záväzok Kupujúceho za tovar alebo službu riadne zaplatiť. Predávajúci však nie je účastníkom tohto zmluvného vzťahu.

 

Informácia, či ide o sprostredkovaný tovar alebo službu je vždy uvedená pri jednotlivom tovare alebo službe.

 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že voči Poskytovateľom tovaru alebo služieb, ktorých ponuky sú uverejňované na internetovej doméne www.eldeporte.sk, má všetky vzťahy vysporiadané a ich ponuky tovaru alebo služby sú na internetovej doméne uverejňované s ich vedomím a na základe ich žiadosti.

 

Kupujúci berie na vedomie, že v takom prípade zakúpením tovaru alebo služby vstupuje do záväzkového vzťahu s Poskytovateľom a nie s Predávajúcim, ktorý je len sprostredkovateľom medzi Poskytovateľom ako predávajúcim a Kupujúcim. Z tohto dôvodu výlučne a len Poskytovateľ zodpovedá Kupujúcemu za včasné a riadne poskytnutie tovaru alebo služby. Všetky nároky z vadného plnenia je Kupujúci povinný a súčasne oprávnený uplatniť si výlučne a len u Poskytovateľa.

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu aj za pravdivosť ponuky a prípadné doručenie tovaru. Súčasne zodpovedá Predávajúci Kupujúcemu aj za škodu spôsobenú v súvislosti so zakúpením si tovaru alebo služby prostredníctvom internetovej domény „www.eldeporte.sk“.

 

Kupujúci berie na vedomie, že zakúpený tovar alebo službu Poskytovateľa, resp. obdržaný kupón si môže uplatniť výlučne a len u Poskytovateľa, ktorého tovar alebo službu sa rozhodol využiť spôsobom a na mieste určenom podľa jeho ponuky.

Kupujúci berie na vedomie, že uplatnenie kupónu je časovo obmedzené. Tovar alebo službu je možné využiť iba po dobu stanovenú Poskytovateľom, ktorá je vyznačená v danej ponuke a na kupóne. V prípade, že v stanovenej lehote platnosti kupónu si Kupujúci neuplatní právo vyplývajúce mu z tohto kupónu, tento nárok Kupujúci stráca bez nároku na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny tohto tovaru alebo tejto služby.

 

 • Záverečné ustanovenia

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 6.11.2014

 

Vložiť komentár