Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 

Článok I

 

Právo na uplatnenie reklamácie

 

 • Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru alebo služby (spoločne ďalej ako „produkt“ / „vec“ alebo „služba“) vada, má kupujúci právo vadu reklamovať pre rozpor s kúpnou zmluvou (ďalej ako „zmluva“). Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný produkt bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.

 

 • Kupujúci je povinný pri používaní produktu dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie produktu v záručnom liste alebo návodu na použitie, užívať a ošetrovať produkt v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a ďalej nesmie porušiť plomby, ak je produkt zaplombovaný.

 

 • Individuálne dojednané ustanovenia zmluvy podliehajú písomnému súhlasu oboch strán a sú nadradené nad ustanovenia Reklamačného poriadku v prípade ak sú priaznivejšie pre kupujúceho alebo ak neodporujú všeobecne záväzným právnym predpisom Slovenskej republiky.

 

Článok II

 

Miesto uplatnenia reklamácie

 

 • Kupujúci uplatňuje reklamáciu v prevádzke spoločnosti El Deporte s.r.o.

 

 • Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (pokladničný blok). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil. V takom prípade sa reklamácia musí prijať, pričom sa na produkt poskytne 24-mesačná záruka, nie však dlhšia, hoci takáto dlhšia záručná doba mohla byť vyznačená v stratenom záručnom liste.

 

Článok III

 

Zodpovednosť predávajúceho

 

 • Pri predaji produktu predávajúci zodpovedá za to, že produkt je v súlade so zmluvou, t.j. že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

 

 • Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré sa prejavujú ako rozpor so zmluvou po prevzatí produktu v záručnej dobe.

 

 • Predávajúci nezodpovedá za rozpor so zmluvou, ak

 

 • kupujúci vadu produktu spôsobil sám,

 

 • kupujúci pred prevzatím produktu o vade produktu vedel,

 

 • reklamácia kupujúceho odporuje povahe produktu, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti produktu,

 

 • sa preukáže, že ide o rozpor so zmluvou.

 

 • Predávajúci nezodpovedá za vady:

 

 • pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny produktu,

 

 • ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia produktu, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, alebo po uplynutí doby životnosti produktu,

 

 • spojené s porušením ochrannej plomby na produkte,

 

 • spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na produkt alebo jeho súčasť.

 

 • O prijatej reklamácii sa musí zákazníkovi vystaviť doklad s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký produkt je reklamovaný, kedy a kde bol reklamovaný produkt zakúpený, ceny, za akú bol produkt zakúpený.

 

 • Ak kupujúci reklamuje vady produktu, je zamestnanec reklamačného oddelenia povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto trojdennej lehoty k rozhodnutiu o reklamácii sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 • Ak nie je kupujúci spokojný s vybavením reklamácie, privolá zamestnanec, ktorý reklamáciu vybavoval, príslušného vedúceho, ktorý znovu celú situáciu posúdi a nájde prijateľné riešenie.

 

 

Článok IV

 

Lehoty na uplatnenie reklamácií

 

 • Predávajúci zodpovedá za vady produktu po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci kupujúcim, ak v zmluve alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba.

 

 • Ak má produkt dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky.

 

 • Ak ide o použitú vec, kupujúci sa s predávajúcim môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.

 

 • Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný vydať záručný list. Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o kúpe produktu. Kupujúcemu sa vysvetlí, že k vybaveniu reklamácie postačuje doklad o kúpe.

 

 • Záručný list obsahuje obchodné meno a sídlo predávajúceho, obsah záruky, rozsah a podmienky záruky, dĺžku záručnej doby, údaje potrebné na uplatnenie reklamácie. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky. Obsah, rozsah a podmienky záruky znamená:

 

 • na ktoré vlastnosti produktu sa poskytuje dlhšia záručná doba (môžu to byť len niektoré vybrané vlastnosti, nemusí to byť nevyhnutne výrobok ako celok),

 

 • aké plnenie poskytne predávajúci (ak sa vada v poskytnutej záručnej dobe vyskytne – môže sa dohodnúť napr. vždy na vrátení zaplatenej kúpnej ceny alebo na výmene za bezvadný produkt),

 

 • aké doklady musí kupujúci pri uplatnení práv z takto poskytnutej záruky predložiť, príp. aké iné podmienky musí splniť, napr. vrátenie s pôvodným obalom atď., aby sa mohol domáhať svojich práv pri poskytnutej záruke.

 

 • Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je kupujúci povinný po skončení opravy si produkt prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

 

 • Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného produktu za produkt bez vád, plynie pre nový produkt nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia novej veci alebo odo dňa, kedy bol zákazník povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť.

 

 • Ak nie je reklamácia vadného produktu, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.

 

 • V prípade, že si kupujúci nevyzdvihol vec po vybavení reklamácie (maximálne po 30 dňoch od prijatia reklamácie), hoci sa mu vybavenie reklamácie riadne oznámilo doporučeným listom s výzvou na vyzdvihnutie veci, predávajúci postupuje nasledovne:

 

 • po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie reklamácie, ktorá sa kupujúcemu určila v predošlej výzve alebo po uplynutí primeranej lehoty, zašle predajca kupujúcemu druhú výzvu vo forme doporučenej zásielky s doručenkou, aby si vec na príslušnej prevádzke vyzdvihol a určí sa mu na to primeraná lehota (1 mesiac od doručenia),

 

 • v prípade, že si zákazník ani po uplynutí tejto lehoty (lehota sa počíta od dátumu doručenia vyznačeného na doručenke, alebo uloženia na pošte, ak sa zásielka vráti) vec nevyzdvihne, môže najskôr po pol roku (alebo aj skôr podľa odhadu a skladovacích možností príslušnej prevádzky, o čom rozhodne vedúci prevádzky) vec predať,

 

 • v prípade, že sa vec predá (ak ide o použitú vec po oprave, je nutné predávať ju so zľavou a možno k nej vyznačiť kratšiu záručnú dobu, minimálne však 12-mesačnú; vymenené veci možno predávať ako nové – za plnú cenu a v plnej záruke), je nutné viesť evidenciu, za akú cenu a kedy sa vec predala,

 

 • v prípade, že by sa po lehote na vyzdvihnutie objavil zákazník, ktorý by žiadal vydanie svojej veci, je nutné mu povedať a preukázať, že bol 2x vyzvaný na vyzdvihnutie veci a z dôvodu, že sa k nej neprihlásil, bola táto vec predaná, pretože predávajúci nemôže nevyzdvihnuté veci dlhodobo skladovať; vedúci prevádzky môže ponúknuť kupujúcemu, že sa mu vyplatí časť sumy, za ktorú sa vec predala,

 

 • poplatky za skladovanie sa vyberať nebudú.

 

Článok V

 

Práva kupujúceho

 

 • Pri vadách produktu, ktoré kupujúci uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných vadách aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Neprimeranosť nákladov posúdi vedúci obchodnej prevádzky. Rovnako posúdi možnosť výmeny vadnej veci za bezvadnú. Pri výmene veci nie je dôležité, či táto vec už bola používaná.

 

 • Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, má kupujúci právo:

 

 • na výmenu veci (predávajúci je povinný vec vymeniť) alebo

 

 • právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny (predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu).

 

 • Právo na výber možnosti má kupujúci.

 

 • Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia reklamácie má produkt súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) nemôže kupujúci produkt riadne užívať, má právo na:

 

 • na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátanie kúpnej ceny.

 

 • Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má kupujúci i v prípade, ak

 

 • oprava vadného produktu nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.

 

 • Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady. Predávajúci je povinný poskytnúť zľavu z ceny, resp. vrátiť časť už zaplatenej kúpnej ceny.

 

Článok VI

 

Reklamácia použitého a vadného produktu

 

 • Pri predaji použitých alebo vadných vecí musí predávajúci zabezpečiť zreteľné označenie, že ide o vadný alebo použitý produkt. Predávajúci má povinnosť upozorniť kupujúceho, o akú vadu ide – táto informácia musí byť uvedená na cenovke a obale veci. Takýto produkt musí byť vystavený osobitne a predáva sa oddelene od bezvadného produktu. Produkt musí byť predávaný za nižšiu cenu, než za akú sa predáva rovnaký, ale bezvadný produkt.

 

 • Pri použitých a vadných veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšie ceny nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

 

 

 

Vložiť komentár